Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech a ve Znojmě je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů (OU): FertiCare SE

IČO: 013 86 620

Sídlo:
Klinika Praha: Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5
Klinika Karlovy Vary: Bělehradská 1042/14, 360 01 Karlovy Vary
Klinika Znojmo: MUDr. Jana Jánského 2675/11, Znojmo

Web: www.ferticare.eu

Kontakt na správce OU: gdpr@ferticare.cz

(dále jen „zdravotnické zařízení“)

Co se v tomto dokumentu dozvíte?

 • Výklad pojmů
 • Proč zpracováváme vaše osobní údaje a jaký k tomu máme právní základ
 • Jaké kategorie údajů zpracováváme a odkud se k nám dostaly
 • Komu můžeme údaje předat a kam se mohou dostat
 • Jak s údaji pracujeme a po jakou dobu
 • Jaká máte práva

1. Výklad pojmů

osobní údaj:
informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
subjekt údajů:
identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba
správce osobních údajů:
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů
zpracovatel osobních údajů:
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

2. Proč zpracováváme vaše osobní údaje a jaký k tomu máme právní základ

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, naším předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb a specifických zdravotních služeb (plánovaná zdravotní péče, diagnostická zdravotní péče).

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy. V následujících odstavcích se dozvíte, jaké jsou naše účely a právní základy pro zpracování vašich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 1. poskytování zdravotních služeb, poskytování specifických zdravotních služeb (zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o léčivech atd.)
 2. zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka (zákon o lidských tkáních a buňkách, vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk, směrnice Evropského parlamentu atd.)
 3. poskytování a úhrady zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění (zákon o veřejném zdravotním pojištění, občanský zákoník atd.)
 4. finančního účetnictví, daňového poradenství a vedení mzdové agendy (zákon o účetnictví, zákon o daňovém poradenství, občanský zákoník, zákoník práce atd.)
 5. manipulace se záznamy a dokumenty, jejich evidence, třídění, rozdělování, uchovávání, skartování a archivování (vyhláška o zdravotnické dokumentaci, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o kybernetické bezpečnosti atd.).

V tomto případě se nevyžaduje ke zpracování osobních údajů váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů na základě smlouvy

Zpracování, které souvisí s našimi činnostmi:

 • zdravotních služeb v rozsahu registrace podle Zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění, podle Zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v platném znění
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Na základě toho zpracováváme vaše osobní údaje, je-li to nutné i údaje dalších dotčených osob.

Bez zpracování těchto údajů vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. V tomto případě se nevyžaduje ke zpracování osobních údajů váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

 • zpracování osobních údajů nezbytně nutných pro účely zamezení podvodům
 • přímý marketing v mezích legitimního očekávání
 • oznámení případných trestných činů nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost správcem a předání dotčených osobních údajů týkajících se trestného činu nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost příslušnému orgánu
 • interní funkce nezbytné pro naši činnost (audit, controlling, provoz IT, účetní a daňová evidence, administrativa apod.)

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

V tomto případě se nevyžaduje ke zpracování osobních údajů váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů správce ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, nebo při životně důležitém zájmu

Zpracování osobních údajů v tomto případě vychází z českého práva nebo práva EU, má konkrétní právní základ, sleduje legitimní cíl. Jedná se o tyto činnosti:

 • vědecký výzkum

dodržujeme zásady minimalizace údajů, pseudonymizace osobních údajů, uplatňujeme zásadu přiměřenosti a nutnosti

 • statistické účely

dodržujeme zásady minimalizace údajů, pseudonymizace osobních údajů, uplatňujeme zásadu přiměřenosti a nutnosti

 • ochrana životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • monitorování epidemií a jejich šíření
 • přírodní a člověkem způsobené katastrofy
 • oblast pracovního práva
 • oblast sociální ochrany, včetně důchodů
 • účely zdraví, zdravotní bezpečnosti, včetně veřejného zdraví
 • řízení zdravotních služeb
 • vyřizování nároků na plnění a služby v systému zdravotního pojištění
 • stanovení, výkon nebo ochrana právních nároků (v soudním, správním či mimosoudním řízení)

V tomto případě se nevyžaduje ke zpracování osobních údajů váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Pokud nemáme ke zpracování osobních údajů jiný právní základ (viz výše), zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem.

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat osobní údaje pro tyto účely:

 • poskytování služby
 • předání dalším správcům osobních údajů k jejich vlastnímu zpracování mimo účely poskytování plánované zdravotní péče a diagnostické zdravotní péče

Souhlas subjektu údajů musí být dán jednoznačným potvrzením, souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů a to v podobě písemného prohlášení, i učiněného elektronicky, nebo ústního prohlášení.

Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Na předchozí zpracování osobních údajů ale nemá odvolání souhlasu vliv.

3. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme a odkud se k nám dostaly

Zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme k výkonu naší činnosti. Jedná se o všechny údaje, které jsou nezbytné pro poskytování zdravotní péče. Tam, kde je to nezbytné, zpracováváme osobní údaje dalších osob (rodinní příslušníci, příbuzní apod.).

 

Při poskytování zdravotních služeb a s tím souvisejících činnostech zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna, číslo průkazu totožnosti, adresa trvalého pobytu)
 • kontaktní údaje (korespondenční adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné a sociodemografické údaje (pohlaví, stav, státní příslušnost, povolání, vzdělání, zaměstnavatel, doporučující lékař, privátní gynekolog apod.)
 • údaje zvláštní kategorie tzv. citlivé údaje (genetické, biometrické údaje, zdravotní stav, sexuální život a orientace, rodinná anamnéza apod.)
 • transakční údaje (veškeré platby a výplaty plnění včetně příslušných platebních informací)
 • písemná a elektronická komunikace včetně telefonické komunikace
 • záznamy kamer (pro účely ochrany majetku a osob)

 

Odkud osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 • od pacientů, kterým poskytujeme zdravotní služby a specifické zdravotní služby v našem zdravotnickém zařízení
 • z vlastní činnosti (zejm. informace získané při poskytování zdravotních služeb a specifických zdravotních služeb)
 • od jiných správců osobních údajů, pokud je to nezbytné pro poskytování zdravotních služeb a specifických zdravotních služeb
 • od jiných osob (zájemci o zaměstnání, zaměstnanci, osoby blízké apod.)
 • provozní údaje (údaje smluvních partnerů, údaje vedené na prezenčních listinách apod.)

4. Komu můžeme osobní údaje předat a kam se mohou dostat?

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se zejména o tyto kategorie Zpracovatelů/Správců:

Kategorie 1 Diagnostické laboratoře

Kategorie 2 Zdravotní pojišťovny

Kategorie 3 Privátní lékaři (žadatelé o poskytnutí zdr. služeb)

Kategorie 4 Správci IT systémů

Kategorie 5 Zpracovatelé finanční, mzdové a daňové agendy

Kategorie 6 Úřady státní správy – SÚKL, FU, OSSZ, NZIS, KHS, Policie ČR aj.

Kategorie 7 Komerční pojišťovny

Kategorie 8 Advokátní kanceláře

Kategorie 9 Auditoři, akreditační společnosti

Kategorie 10 Jiná centra asistované reprodukce

Kategorie 11 Zpracovatelé dokumentace

Kategorie 12 Ostatní

Kategorie 13 Správci analytických a inzertních systémů (anonymizovanou formou)

Další kategorie subjektů, kterým mohou být údaje předány

Pokud k tomu mají zákonem daný důvod, mohou získat přístup k osobním údajům i další třetí strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).

Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich osobních údajů.

Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (např. jiná centra asistované reprodukce, poskytovatelům IT technologií nebo dalším příjemcům uvedeným výše). V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

5. Jak s údaji pracujeme a po jakou dobu

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwarů.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Naše zdravotnické zařízení se řídí směrnicí - Spisový a skartační řád. Po skončení poskytnutí péče se osobní údaje dále zpracovávají

z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Lhůty se mohou lišit podle druhu zpracování osobního údaje nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinni údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní, archivnictví a spisové služby, dle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci).

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

6. Jaká jsou vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Právo na informace:
Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

Právo na přístup:
Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu:
Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“):
Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy, pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita:
Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku:
Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovému zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu:
V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat,, a to písemně na e-mail gdpr@ferticare.cz, popsat způsob odvolání souhlasu

Právo na omezení

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud

- popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří

- údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

- jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

- zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Automatizované individuální rozhodování:
V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Právo obrátit se na dohled, soud:
Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

Jak můžete svá práva uplatit?

 • elektronicky na e-mail: gdpr@ferticare.cz
 • osobně na adrese: FertiCare SE, Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5

Návštěva webu a soubory cookies

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

Sběr cookies za takovým účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Využití cookies některých poskytovatelů můžete deaktivovat v nastavení vašeho prohlížeče. 

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami.

Jednotlivé typy cookies

Nezbytné funkční a výkonnostní cookies

Použití funkčních cookies je klíčové pro zajištění správného fungování a použitelnosti našich webových stránek. Tyto cookies umožňují webu provádět jeho základní funkce. Bez těchto cookies webová stránka nemusí fungovat správně, nebo její funkčnost může být významně omezena. Výkonnostní cookies pomáhají naší webové stránce si pamatovat informace, které změní způsob, jakým se stránka chová nebo vypadá. Proto zpracováváme výkonnostní cookies stejným způsobem jako funkční cookies, na základě legitimního zájmu o zajištění funkčnosti našich webů.

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhají rozumět tomu, jak návštěvníci interagují s naším webem. Anonymně shromažďují data o využívání našeho webu, což nám umožňuje analyzovat tato data. Zpracování analytických cookies je založeno na vašem souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

Reklamní cookies

Marketingové cookies používáme zejména pro účely sledování preferencí návštěvníků našich webových stránek. Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat Vám reklamu, která je pro Vás relevantní a zajímavá, stejně jako zobrazovat Vám naši reklamu, když navštívíte webové stránky jiného provozovatele.

Reklamní cookies používáme ve spojení s osobními údaji, které nám umožňují nabídnout vám relevantní nabídky našich služeb na partnerských stránkách jako je Google, Facebook nebo Seznam. Jedná se konkrétně o osobní údaje ve formě IP adresy, křestního jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto informace využíváme výhradně v jednosměrně zašifrované formě. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.