Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stížnosti vypovídají o spokojenosti klientů s poskytovanými službami a o tom, zda služby odpovídají potřebám klientů. Mají charakter důležitých informací o možnostech, jak zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb.

 1. K podání stížnosti na kvalitu a způsob poskytovaných služeb jsou oprávněni nejen klienti, ale také jejich blízcí nebo jakýkoliv občan, který jedná v zájmu klienta.
 2. Stížnost může být podána písemně, ústně, telefonicky, emailem nebo anonymně:
  • písemně podané stížnosti mohou být zaslány na adresu: FertiCare Prague
   Radlická 3185/1c, Praha 5, 150 00 nebo předány v sekretariátu na výše uvedené adrese
  • pro telefonické stížnosti je možné použít telefonní číslo provozního manažera: +420 222 997 100
  • pro emailové stížnosti je určena emailová adresa: info@ferticare.cz
  • pro anonymní stížnosti je určena schránka, která je umístěna u vchodu do zařízení a je viditelně označena
 3. Ústně podané stížnosti jsou zapsány, pokud s tím klient souhlasí. Zápis musí být formulován v podání klienta. Není dovoleno formulace klienta upravovat. Zaměstnanec i klient zápis potvrdí svým podpisem. Pokud není ze zdravotních důvodů klient schopen zápis podepsat, potvrdí souhlas s provedeným zápisem svědek. Sepsání zápisu o stížnosti provádí zpravidla provozní manažer, lékařská asistentka.
 4. Menší stížnosti, které mohou zaměstnanci vyřešit ihned při dodržení všech pravidel, jsou povinni provést. O stížnosti a jejím řešení následně informuje zaměstnanec provozního manažera.
 5. Stížnost se řeší vždy se všemi osobami, kterých se stížnost týká.
 6. Pokud stěžovatel požádá o anonymitu, je mu vyhověno a v tomto ohledu je zapotřebí zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti.
 7. Stížnosti se evidují a pravidelně vyhodnocují s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb.

Další postup vyřizování stížností

 1. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne obdržení.
 2. Poskytovatel může odůvodněně prodloužit vyřízení o dalších 30 dnů, v případě nepříslušnosti má povinnost do 5 dnů stížnost postoupit a o prodloužení či postoupení stížnosti informovat stěžovatele.
 3. O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva.
 4. Poskytovatel má povinnost se souhlasem ředitele umožnit stěžovateli nahlížet do spisu a pořizovat z něj kopie, poskytnout krajskému úřadu součinnost při šetření stížnosti.
 5. V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost Magistrátu hl. města Prahy. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.


MUDr. Petr Uher, Ph.D., člen představenstva

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.