Telefon Kontaktirajte nas

Administrator vaših osobnih podataka je FertiCare SE, ID: 013 86 620, Sjedište: Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5, Web: www.ferticare.eu, Kontakt na administratora OP: gdpr@ferticare.cz i to u smislu regulacije Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka te o slobodnom kretanju tih podataka i o ukidanju direktive 95/46/ES (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).
Detaljne informacije o obradi osobnih podataka pružamo na engleskom jeziku. U slučaju nejasnoća nas kontaktirajte: